ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ İLETİŞİM İZNİ


SosyalBen Store (“SosyalBen Store” veya “Store”) tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Store’un önde gelen ilkelerindendir. İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Nispetiye Caddesi, Petrol Sitesi 9. Blok No.10 Daire 15 Etiler Beşiktaş, İstanbul” adresinde yer alan Store nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
E-bülten listemize kayıt olmanız neticesinde temin edilen e-posta bilginiz sizlere bilgilendirici içeriklerin iletilebilmesi, bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi, analizi amacıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Store, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla ve talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir. Kişisel verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza vermeniz halinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılacaktır

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
E-bülten üyeliği için toplanan kişiler veriler (e-posta bilgisi) ilgili kişinin e-bülten üyeliği kısmına e-posta adresini yazması ile yarı otomatik yöntemle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmesi için açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Store’a başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Store’a iletebilirsiniz. Başvurularınızı “Nispetiye Caddesi, Petrol Sitesi 9. Blok No.10 Daire 15 Etiler Beşiktaş, İstanbul” adresine göndermek ya da sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [●] adresimize göndermek yöntemleri ile de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Store taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Store talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Store nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.